Nämnder

Kulturnämnden

Kulturnämnden består av 5 ledamöter.

Kulturnämden tillträdde den 1 januari 2016, nämndens ledamöter väljs av fullmäktige för fyra år fr.o.m. den 1 januari efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Fullmäktige utser bland dessa en ordförande och en vice ordförande för samma period.

Presidiet ska bestå av ordföranden och vice ordföranden. Kulturnämndens ärenden bereds av presidiet.

Kulturnämnden har ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

Reglemente för kulturnämnden

Patientnämnden

Patientnämnden består av 7 ledamöter.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter. Du kan vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter och klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal.

Patientnämndens ledamöter sammanträder fem gånger per år. Vid sammanträdet redovisar nämndens handläggare aktuella ärenden. Patientnämndens ledamöter och handläggare har tystnadsplikt.

Ledamöter:

Peter Högberg (S) ordförande
Magnus Danlid (C) vice ordförande
Olle Hjertqvist (S)
Hélèn Carlsson (V)
Gunnar Westling (MP)
Magnus Gustafsson (M)
Eric Dicksson (KD)

Har du synpunkter på vården kan du kontakta patientnämndens kansli, kontaktuppgifter hittar du här.

Regionsjukvårdsnämnd

Regionsjukvårdsnämnden, eller Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen, är en gemensam nämnd med representanter från Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län. Det är en politisk nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor. Nämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas och till vilken enhet den ska samordnas.

Läs mer om Samverkansnämnden sydöstra sjukvårdsregionen