Landstingets revisorer

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som landstinget ansvarar för.

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrel­ser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges be­slut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 67 politiskt valda ledamöter. Det är de som ytterst ansvarar för hur landstingets resurser ska fördelas.

Direkt under fullmäktige finns sju förtroendevalda revisorer som årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisorerna biträds av landstingets revisionskontor samt av externa konsulter.

Förtroendevalda och personal

Förtroendevalda revisorer

Anders Björkman, Västervik ordförande, 070-370 96 69
Tommy Englund, Mönsterås, vice ordförande, 070-668 81 15
Ann-Margret Lindholm, Byxelkrok, 0705-984141
Bo Jonsson, Västervik, 070-384 61 90
Bo Lindwall, Påryd, 070-236 14 77
Klaus Leidecker, Oskarshamn, 070-898 31 00
Tommy Ejnarsson, Hultsfred, 070-650 28 21

Revisionskontorets personal

Joakim Klasa, revisionschef, 072-248 13 64