Utskott

Folkhälsoutskottet

Folkhälsoutskottet består av 11 ledamöter.

Folkhälsoutskottet är en så kallad fullmäktigeberedning och består av sammanlagt 11 ledamöter. Folkhälsoutskottets huvuduppgift är att följa upp landstingets verksamhet utifrån rapporter och underlag i syfte att utveckla hälso- och sjukvården.

Utskottet ska, i samverkan med medborgarutskottet, följa och initiera förändringar i vårdarbetet för att utveckla patientens inflytande över vården och stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Utskotten har möjlighet att ta initiativ till och väcka ärenden i landstingsfullmäktige.

Medborgarutskottet

Medborgarutskottet består av 11 ledamöter.

Medborgarutskottet är en så kallad fullmäktigeberedning och består av sammanlagt 11 ledamöter. Huvuduppgiften för medborgarutskottet är att, som ett led i en vitalisering av demokratiarbetet, fördjupa, utveckla och upprätthålla en dialog med länets invånare, grupper av invånare med specifika intressen samt olika brukargrupper/organisationer.