Ansvarsfördelning

Ansvaret för att utveckla och underhålla länets hållplatser delas mellan Kalmar länstrafik och väghållarna. Trafikverket är väghållare på det statliga vägnätet och länets kommuner på de kommunala vägnätet.

Hållplatsområde Ansvaret omfattar Ansvar vid statligt vägnät Ansvar vid kommunalt vägnät
Väg och plattform Ägande
Skötsel (inkl. snöröjning och halkbekämpning)
Renhållning
Underhåll
 Trafikverket Kommunen
Vägmarkeringar, ledstråk/taktila stråk Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen
Pendlarparkering för bil och cykel Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen*
Anslutande gång- och cykelväg
Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen
Allmän belysning, skyltning och ev. papperskorg Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen*
Väderskydd** och sittbänk* Ägande
Skötsel*** (inkl. snöröjning och halkbekämpning)
Renhållning
Underhåll
Kalmar länstrafik Kalmar länstrafik
Informationsbärare och ev. biljettmaskin Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Kalmar länstrafik Kalmar länstrafik

*Kommunen är alltid ansvarig för cykelställ och fristående papperskorgar och fristående sittbänkar.

** I Kalmar stad ägs de väderskydd som har reklamsida av CTV (Commercial TV).

*** Avser området inne i väderskyddet och cirka en meter runt omkring detta samt papperskorgar fästa på väderskyddet.

Vid fel på utrustning som Kalmar länstrafik ansvarar för görs felanmälan via kalmarlanstrafik@regionkalmar.se.