Hållplatsklass A

100 eller fler påstigande per dag (tätort/landsbygd)

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet. Hållplatsklass A kan utvecklas till något ännu bättre vid t.ex. resecentrum.

Fysisk utformning (väghållaren)

  • Plattform för minst 2 bussar i rad, kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. Principskiss.
  • Plattform skild från cykeltrafik. Minsta avstånd mellan vägbana och väderskydd 2,25 m. Om gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden med minst 1 m.
  • Allmän belysning.
  • Max 5 % lutning till/från hållplatsläge.
  • Anslutande gång- /cykelbana.
  • Papperskorg
  • Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig bytespunkt. I övrigt efter behov.

Utrustning (Kalmar länstrafik)

  • Väderskydd av glas med bänk och belysning, topptavla med linjeinfo och hållplatsnamn.
  • Tidtabell, kontaktinformation Kalmar länstrafik, annan info i väderskydd eller i direkt anslutning.
  • Realtidsinformation.

Resecentrum 

Resecentrum utgör viktiga nav för resor med både tåg och buss. Anläggning och utformningen av resecentrum och BRT-stationer ska ses som samhällsbyggnadsprojekt där kopplingen till annan samhällsplanering och service är viktig. Utvecklingen av sådana miljöer bör ske i nära dialog mellan Region Kalmar län, kommuner, Trafikverk och andra berörda parter.