Regionalt superbusskoncept

Småland är stort och glesbefolkat. Snabba och bekväma kommunikationer mellan de största städerna är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling.

Tågtrafiken utgör ett skelett för de kollektiva persontransporterna. Där järnväg saknas kan snabba bussar vara ett alternativ. Därför undersöker de tre Smålandslänen; Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län i en förstudie förutsättningarna för att utveckla ett regionalt superbusskoncept – i hela Småland!

Vad är ett regionalt superbusskoncept?

Ett regionalt superbusskoncept kombinerar åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering för att åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.

I oktober 2017 genomfördes ett inspirationsseminarium i Alvesta. Bland föreläsarna fanns både forskare, politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetat med regionala superbusskoncept. Avsikten med seminariet var att ge en gemensam kunskapsplattform för de som berörs av projektet.

Projektets målsättning är att ta fram en gemensam målbild för snabb busstrafik i hela Småland med regionsammanbindande funktion, hög resestandard och komfort. Där ingår också att peka ut platser för bytespunkter.

Projektet har genomförts under perioden augusti 2017 – april 2018 och slutredovisades för projektets referensgrupp i Alvesta den 10 april 2018. Projektet är delfinansierat av regionala fonden för Småland och Öarna.

Nedan finns material från det inledande inspirationsmötet hösten 2017 och från slutredovisningen våren 2018.

Inspirationsmöte Alvesta hösten 2017:

Slutredovisning våren 2018:

Kompletterande utredning hösten 2018:

Under hösten 2018 togs en rapport fram på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län där möjliga stationslägen för ett BRT-koncept längs E22 i Kalmar län identifierades och diskuterades.