Nya EU-medel till länet

2019-06-17

6 projekt med koppling till Kalmar län har beviljats EU-medel.

6 projekt med koppling till Kalmar län beviljades medel ur Europeiska regionala fonden (5 st) och Europeiska socialfonden (1 st) vid Strukturfondpartnerskapet Småland och öarnas beslutsmöte i Visby.

Följande 5 projekt med koppling till Kalmar län beviljades medel ur Europeiska regionala fonden:

  • Livsmedelsutveckling Sydost 2.0, Region Kalmar län, beviljades 6 314 329 kr för fortsatta insatser inom det pågående arbetet med koppling till Livsmedelsstrategin, för att öka konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga hos livsmedelsbranschen.
  • eHealth Arena, Kalmar Science Park, beviljades 10 605 889 kr för insatser som på sikt ska leda till ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet och öka användandet av e-hälsotjänster och produkter. Projektet syftar till att skapa en gemensam arena för företag, akademi och offentliga aktörer inom e-hälsa där nya tjänster kan utvecklas, ny kompetens skapas och ett ökat utbyte kommer till stånd.
  • Digitala lyftet - att öka den digitala förmågan hos företag i besöksnäringen, IT Plattform Småland och Öland AB, beviljades 2 092 400 kr för insatser för att höja den digitala lägsta nivån hos företag inom besöksnäringen i Kalmar och Kronobergs län. Syftet är att ge ökad kunskap och förståelse för möjligheterna med digital transformation. Projektet vänder sig också till kommuner, destinationer och lokala turistorganisationer som i sin roll är ingången till lokala företag.
  • FramgångsHubb, Almi Företagspartner Gotland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län, beviljades 15 766 623 kr för insatser riktade mot små och medelstora företag med tillväxtpotential som är etablerade på marknaden, ex företag som står inför en internationalisering. Projektet innebär samverkan mellan de fyra Almi bolagen i Småland och på Gotland för att skapa synergier och gränsöverskridande samverkan och utbyte.
  • Kalmar C 2.0 Huvudspåret, Kalmar kommun, beviljades 1 550 000 kr för insatser för att identifiera lägen avseende spår- och stationsområde för Kalmar Centralstation som kan förväntas svara mot de behov som långsiktigt kan finnas hos såväl näringsliv som allmänhet. Projektet innefattar arbetet att ta fram sakunderlag för framtida beslut om lokalisering.

Följande projekt med koppling till Kalmar län beviljades medel ur Europeiska sociala fonden:

  • Samverkansplattform Kalmar län, Coompanion Kalmar län beviljades
    6 431 952 kr med syfte att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor, stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden, och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Tre delprojekt ska genomföras med olika målgrupper och inriktningar samt ett övergripande arbete med att etablera plattformen för samverkan.

Strukturfondspartnerskapets beslutsmöte i Visby

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna, som beslutar om EU-medel, har träffats under två dagar i Visby för att ta ställning till sammanlagt 18 projektansökningar inom regionala och sociala fonden. Programperioden 2014-2020 är nu inne i sin sista etapp där beviljade projekt som längst kan pågå till utgången av 2022. Region Kalmar län representeras i strukturfondspartnerskapet av följande politiker; Leif Larsson (C) ordförande, Peter Wretlund (S) och Elin Landerdahl (M).