Det här är kulturprojektmedel

I Region Kalmar läns budget finns medel avsatta för kulturprojektmedel. Anslaget i budgeten varierar från år till år.

Grunden för arbetet med kulturprojektmedel är den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS) och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022. I enlighet med Kulturplan Kalmar län 2022 ska kulturen byggas på en demokratisk grund präglad av:

 • Barn och unga
 • Kultur till alla i hela länet
 • Tillgänglighet
 • Jämställdhet
 • Integration och mångfald
 • Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
 • Hållbar utveckling
 • Kvalitet

Kulturplanens prioriterade områden är:

 • Kultur i hela länet
 • Kultur till barn och unga
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
 • Kreativt klimat för kulturskapare

Projekt och aktiviteter som beviljas kulturprojektmedel ska i första hand ligga i linje med mål och prioriteringar i regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, RUS, och Kulturplan för Kalmar län 2022. Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Projekt som beviljas stöd från landstinget ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Region Kalmar läns beslut om stöd gäller för ett år. Stöd ges till projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet. Region Kalmar län kan undantagsvis, och efter årsvis förnyad ansökan, ge stöd flera år i följd. Ansökan kan lämnas in fortlöpande under året och bör lämnas in i god tid innan projektet startas.

Projektbidrag beviljas med en viss procent av projektets totalkostnad – övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, finansieras av den som söker stöd, dvs. egenfinansiering, eller ha annan medfinansiering.

Kulturprojektmedel ska användas för projekt som kan få effekt på lång sikt. En mindre del av projektmedlen kan användas för projekt och aktiviteter som initieras av landstinget.

Kulturprojektmedel ges generellt inte till böcker, skrifter, fonogram eller konserter, föreställningar, festivaler.