Vatten sjöar och hav

Vi arbetar för en säkrad och god vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten, främst genom minskade utsläpp av fosfor och kväve.

LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt

Regeringen beslutade 2009 om ett bidrag för att minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Syftet är att få fram åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av främst kväve och fosfor men även miljögifter. Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som ska beviljas LOVA-bidrag.

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen tillsattes våren 2006 av Kommunstyrelsen i Kalmar för att jobba för en bättre balans för de ekologiska systemen i Kalmarsund. Uppdraget var att ta fram en konkret plan för att förbättra miljön i Kalmarsund. Kommissionen är ett samarbete mellan länets sju kustkommuner.

Avslutade projekt:

MOMENT – Modern Water Management

Rent vatten är en grundläggande förutsättning för att klara en hållbar utveckling i Östersjöregionen. EU-projektet MOMENT (2009-2013) utvecklade lokala och regionala metoder för en effektivare vattenhantering.

Biogas – Nya substrat från havet

Biltrafiken står för 2/3 av koldioxidutsläppen i Kalmar län och det är viktigt att hitta andra fordonsbränslen. Även om vi skulle lyckas göra biogas av allt matavfall och all gödsel i hela länet räcker det ändå bara till att driva en tiondel av de bilar vi har i länet idag. I det tidigare projektet undersökte vi därför om biogas kan framställas av något annat som alger, vass, musslor och fiskrester från fiskindustrin.

Kontakt