Målbild – Kalmar län år 2030

År 2030 är Kalmar län en hållbar region där människor växer och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas.

Nära samverkan mellan regionens alla aktörer har gett länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land. Länets aktörer tar ansvar för hela länet, från stad till landsbygd. Inom flera områden finns ett väl utvecklat mellanregionalt samarbete som ger ökad kraft i utvecklingsarbetet.

År 2030 har alla människor i Kalmar län möjlighet att utvecklas, var och en efter sina önskningar, oavsett bakgrund och förutsättningar. Regionen erbjuder ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Människor fortsätter att lära genom hela livet och klimatet är öppet och inkluderande med en mångfald av kulturverksamheter. Genom satsningar på infrastruktur har regionen blivit mer tillgänglig och Sverige och världen har flyttats ännu närmre.

Länets unga är framtiden och vår största tillgång. Barn och unga har en stark röst i samhället och känner att de blir lyssnade på. I gengäld ser ungdomar regionen som en bra plats att leva vidare på eller att så småningom återvända till. Universitetet lockar ungdomar till vidareutbildning, forskning och internationella nätverk.

Kalmar län år 2030 är ett hållbart samhälle och vi tar gemensamt ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och globalt. En miljö i balans där jord, skog och sol bidrar med råvaror och förnybar energi är en förutsättning, liksom en frisk Östersjö. Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle har gett regionen kraft och självförtroende. Länets gröna näringar har stark internationell konkurrenskraft och samhällets beslut präglas av hållbarhet ur alla perspektiv.

Traditionella näringar växer vidare. Samtidigt gror nya företag och branscher i ett klimat där kultur och kreativitet bidrar till nya idéer. Både offentlig sektor och näringsliv lockar ny, välutbildad kompetens till länet. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning skapar nya innovationer och ger regionen en unik konkurrenskraft. Vår starka och nära samverkan är vår gemensamma framgångsfaktor.

FN:s globala mål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet.