Prioriterade utvecklingsområden

Vi har valt att prioritera fyra utvecklingsområden.

Till varje område hör ett antal strategier och handlingsprogram
FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet

Kommuner, landsting, myndigheter, utbildningssamordnare, föreningsliv, företrädare för näringsliv och grannlänen har alla fått enas om målbilden "Klimat att växa i".

Tillsammans har vi kommit överens om att sträva mot målbilden. Vi vill skapa en region där människor växer och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas.

Kalmar län ska vara en region där samverkan mellan alla aktörer ger länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land. Fyra prioriterade utvecklingsområden är verktygen för att nå målbilden. Till varje utvecklingsområde följer fördjupade planer och strategier som tydliggör hur vi ska ta oss till ett klimat att växa i.

Agenda 2030 utgör ramen för den regionala utvecklingsstrategin. De globala målen täcker in sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsdimensioner och ska genomföras på regional och lokal nivå.