Om Case Management-modellen

Bakgrund

Case Management är en modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län och är ett samarbete mellan landstinget och länets tolv kommuner.

Modellen antogs av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län våren 2010.

Utbildning av personal startade 2011 med målet att 120 Case Manager ska vara utbildade under år 2013. 2014 är ungefär hälften av dessa aktiva. 2016 har aktiva CM reducerats till ca 30 i södra och mellersta länet. Ledningsstrukturen har även ändrats sen start. Mer om den ursprungliga Case management-modellen.

CM-uppdraget

Den Länsgemensamma ledningen i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län (LGL) har gett uppdrag (2017-05) till organisationen att styra över den befintliga lokala CM-verksamheten. De operativa ledningsgrupperna, bestående av chefer till CM-personerna, i mellersta och södra länet har idag möjlighet att leda utvecklingen. 

Krav för personal (sjuksköterskor, skötare, boendestödjare m.fl) för att få ett CM-uppdrag är att ha genomgått CM-utbildning och att delta i erbjuden handledning.

Handledning av CM i grupp

Handledning av CM ses som en viktig del för att metoden ska fungera och kvalitén bibehållas.

Länets CM ska kontinuerligt delta i handledning i grupp för att kvaliteten på stödet ska bibehållas. Ett antal interna handledare finns för uppdraget.

Bedömning

Förfrågan om en CM bedöms i det enskilda fallet tillsammans med klient och genom diskussion med landstings- och kommunkolleger. De basala kriterierna följs: Du har psykisk ohälsa eller sjukdom som innebär funktionsnedsättning, behov av att få samlad hjälp med din livssituation för att kunna få ett självständigt liv i samhället.

CM-personer tillsätts så fort som möjligt. Vanligen är det två CM som gör bedömningen. Vid positivt svar på Förfrågan tillsätts två CM-personer från respektive landsting och kommun. Den ena blir ställföreträdande. I särskilda fall jobbar CM tillsammans.

Kvalitetssäkring

Alla delar i arbetssättet med CM behöver en koll så att kvalitén upprätthålls. Därför används olika kvalitetsinstrument och resultatet rapporteras vidare till berörda personer och instanser.

Det finns en modell för kvalitetssäkring av strukturer, processer och resultat.

I Verktygslåda för CM finns de formulär som används av CM.

Dokumentation

Dokumentationen som görs av klienten och CM är ett arbetsmaterial.

Dokumentationen ägs av klienten och förvaras hos klienten. CM har en kopia.

Dokumentet "Tidiga varningstecken" ska även finnas tillgängligt i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

Namn på CM och ställföreträdande CM och var dessa kan nås ska finnas dokumenterat i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

Avvikelsehantering

När fel, misstag eller liknande händelser som avviker från det normala uppstår är det viktigt att dessa anmäls för att hitta nya lösningar som förhindrar fortsatta problem. Därför finns rutiner för hur vi ska hantera avvikelser.

Syftet med att rapportera avvikelser är att förbättra modellen och arbetet runt klienten. Avvikelserapport skrivs av CM. Via det ordinarie rapportsystemet på arbetsplatsen hamnar rapporterna hos närmaste arbetsledare, som har till uppgift att göra en analys och ta upp rapporterna i den operativa ledningsgruppen.