Kvinna som hoppar.

Hälsofrämjande arbete - Folkhälsa

Vi följer upp hur befolkningens hälsa utvecklas och stödjer folkhälsoarbetet i länet genom processtöd, metodutveckling och utbildning.

Vårt arbete

 • Kartläggning av hälsan i Kalmar län

  Epidemiologisk bevakning

  Epidemiologi innebär att vetenskapligt studera hälsans samt ohälsans utbredning och dess orsaker i en befolkning. Vi arbetar med epidemiologisk bevakning genom:

  Regional Folkhälsoatlas

  Landstingen i Jönköping, Östergötland och Kalmar län samarbetar i den epidemiologiska bevakningen bland annat genom regionala folkhälsoatlaser. Syftet med en folkhälsoatlas är att visa hälsoläget, vad hälso- och sjukvården gör åt problemet och vilka förbättringar man kan göra.

  Övervikt och fetma

  Koloncancer i Sydöstra sjukvårdsregionen (2012)

  Barnmiljöhälsorapporten 2013

  Den regionala barnmiljöhälsorapporten 2013 är en sammanhållen rapport för den sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporten ger värdefulla kunskaper om den miljö barn lever i och som påverkar deras hälsa. Resultatet kan ge en fingervisning om vilka områden som bör prioriteras för att förbättra barns miljö och hälsa. Rapporten har utarbetats av medarbetare på Arbets- och miljömedicin (AMM) och Folkhälsocentrum (FHC) i Linköping, Landstinget i Östergötland samt Hälsouniversitetet (HU). I referensgruppen har det även funnits representanter från vårt landsting och länsstyrelsen i Kalmar.

  Barnmiljöhälsorapporten 2013

  Kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvården inom Kalmar län

  För att kunna planera och budgetera Landstinget i Kalmar läns hälso- och sjukvård på bästa sätt är det viktigt att känna till hur länsinvånarnas hälsoläge ser ut. För detta ändamål mäter och studerar vi befolkningens livsvillkor, levnadsvanor, självskattad hälsa, befolkningens syn på hälso- och sjukvård samt vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning. Vi använder sedan data för att försöka förhindra att ohälsa uppkommer genom hälsofrämjande arbete som kan handla om levnadsvanor, delaktighet i vården och familjesituation.

  För en mer ingående djupdykning av hälsoläget och vårdkonsumtionen i Kalmar län rekommenderas:

  Kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvård inom Kalmar län

  Nationell befolkningsenkät

  Den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor, genomförs varje år nationellt. Landstinget i Kalmar län fördjupar enkäten var fjärde år för att få länsövergripande data på befolkningens självrapporterade hälsa. Den senaste fördjupningen skedde år 2012.

  Länk till Folkhälsomyndigheteten.

  FolkhälsoStudio

  FolkhälsoStudio är Folkhälsomyndighetens nya webbaserade verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall.

  Länk till FolkhälsoStudio

  Folkhälsoprofiler

  En länsgemensam metod för att kartlägga befolkningens hälsa i länets alla kommuner, så kallade Folkhälsoprofiler, har  tagits fram i samverkan mellan landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

 • Regionens hälsofrämjande arbete (Länk till regionkalmar.se)
 • Behandlingsstöd till vårdpersonal kring levnadsvanor

Samverkan kring folkhälsa