Genomförda aktiviteter

Region Kalmar län deltar i studien "En planering"

I det nationella arbetet med patientkontrakt har Inera fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att göra en förstudie på hur en gemensam planering för en patient skulle kunna samordnas i journalen på ett enkelt sätt samt att denna information även kan nås via 1177s e-tjänster för patienten. Studien kallas "EN PLANERING" och Region Kalmar län deltager som en pilot. Inera har varit på plats i länet och har hittills genomfört 22 intervjuer. De har träffat medarbetare i regionen och kommuner samt patienter och anhöriga.

Många intressanta förslag och synpunkter har framkommit som kommer att vara en del av lösningen i studien.

Maria Alvinsson Hilberth

Besök i Nederländerna

Maj 2019

Sydöstra sjukvårdsregionens ledarskaps- och utvecklingsprogram var på besök i Nederländerna och inspirerades av Innovation Space, Radboud University Medical Center i Nijmegen. Lucien Engelen, Casper Smeets och Robin Hooijer lyfte flera intressanta vinklar om individens engagemang och delaktighet samt innovationskunskap i ledarskapet inom hälso- och sjukvård.

Vi fick testa och se delar av deras lab. Dessutom visade Deloitte i Amsterdam på samlade digitala möjligheter och även AI utveckling. Slutligen beskrev Dr Dorien Zwart vardagen och förutsättningarna i en försäkringsfokuserad primärvård. Ett oplanerat intressant samtal med en ung holländsk taxichaufför gav oss en oputsad syn om hur ungdomar ser på vården samt hur höga egenavgifter styr deras val. Vi tar med oss våra erfarenheter från Nederländerna i utvecklingen av Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vi konstaterar också att vi verkligen har mycket att vara stolta över i den hälso- och sjukvård som vi bedriver i vår sjukvårdsregion i Sverige!

Föreläsning om nära vård för sjuksköterskor

Mars 2019

Vid fyra tillfällen träffade Maria A Hilberth samordnare nära vård och Håkan Ehlin verksamhetschef Rehab söder totalt nästa 700 sjuksköterskor som arbetar på Länssjukhuset i Kalmar (LSK) för att berätta om arbetet med nära vård i Region Kalmar län.

Ambitionen var att inspirera till utvecklingsarbete till en nära vård på LSK och vikten av samverkan med andra aktörer utanför sjukhuset.

Flera intressanta reflektioner från sjuksköterskorna tas med till nära vård arbetet.

Maria Alvinsson Hilberth

Besök i Danmark

Februari 2019

Sydöstra sjukvårdsregionens ledarskaps- och utvecklingsprogram var på besök i Danmark med fokus att se på digitala och mobila lösningar samt deras system med distriktsläkaren som gatekeeper för flödet i vården. Det finns både klara fördelar med gatekeeperfunktionen, men även en fundering om det driver fram icke värdeskapande möten i vården som enbart ger administration. En balans är nödvändig. Vår grupp kompletterades denna gång med Patriks Sundström från Sveriges Kommuner och Landsting.

Önskan om att flytta verksamhet till en mer nära vård som fokus var motsägelsefull när Danmark lägger sådan kraft på att bygga nya/bygga om sjukhus.Presentationen från en sjuksköterska på Rikshospitalet i Köpenhamn som presenterade innovationen och det utarbetat arbetssättet för att låta cancerpatienterna få sin behandling i hemmet med hjälp av en patientdesignad ryggsäck som innehåll intravenös antibiotika samt cellgifter var oerhört givande. Kontakten fanns 24/7 med vårdavdelningens team om det uppstod några problem i hemmet. Det var en struktur som med "lätthet" kan omsättas i så många andra verksamheter, situationer, behandlingar för att använda kraften hos den enskilde patienten för att ge mervärde samt lösa vården smartare/kostnadseffektivare i en utvecklande/innovativ anda. Det danska upplägget med hälsohus för samlat grepp lokalt för att uppnå hälsa i samverkan är något som vi med fördel kan fundera vidare på även i svensk hälso- och sjukvård. Vi tar med oss våra erfarenheter från Danmark i utvecklingen av Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Maria Alvinsson Hilberth

Region Kalmar län deltog på SKL:s seminarium om patientkontrakt.

Januari 2019

Patientkontrakt är ett verktyg som kan skapa delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

SKL hade ett lärande seminarium om patientkontrakt där vårt team från Region Kalmar län deltog. Vi kommer bland annat att involvera våra vårdinflucencers i utvecklingen för ökad trygghet, som Helen Bevan NHS Storbritannien lyfter fram som en framgångsfaktor för att lyckas i en omställning.

Ett annat viktigt utvecklingsområde som vi kommer att verka för är en en plan för våra patienter, där all planering finns samlad. Vi ser det som en nödvändig nationell utveckling för ökad trygghet och patientsäkerhet i vården.

Aktuellt läge nationellt är att Inera har fått i uppdrag av SKL att genomföra en förstudie som syftar till att titta på möjligheter och förutsättningar för att realisera en sammanhållen plan inom 1177 Vårdguiden.

Maria Alvinsson Hilberth

Besök i Skellefteå med fokus på glesbygdsmedicin

November 2018

Sydöstra sjukvårdsregionens ledarskaps- och utvecklingsprogram var på besök i Skellefteå med fokus att se på glesbygdsmedicin. Vi blev mycket inspirerade av Ejja Härman Aktell från Skellefteå kommun beskrivning av att ha en tydlig bas i hälso- och sjukvården som inte ska vara förhandlingsbar. Ge ett bra utgångsläge för samarbete. Hon lyfte fram viken av förflyttning i attityd och engagemang hos medarbetarna för att uppnå förändring i verksamheten.

Presentationen gav många funderar på hur vi verkligen följer upp resultat i vår verksamhet, hur det beskriver vad som utförs och med vilken kvalitet. Andreas Lundqvist från Storuman med sitt centrum för glesbygdsmedicin, där utvecklingen kräver ett större ansvar och engagemang hos invånaren för att klara vården på ett högkvalitativt sätt. Thomas Molén visade oss att allt är möjligt med digital teknik om man har tydliga incitament och mål. Vi träffade i samband med denna resa även Göran Stiernstedt, Anna Nergårdh, Patrik Sundström och en generaldirektör. Samtliga gav oss många tankar om vilka utmaningar vi har att ställa om en vård som har en tröghet i sitt system. Vi tar med oss våra erfarenheter från Skellefteå i utvecklingen av Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Maria Alvinsson Hilberth