Organisation av arbetet

Styrgrupp - Sjukvårdsledning

Ordförande: Planeringsdirektör

Beredningsgrupp

Beredningsgrupp nära vård

Ordförande

Maria A Hilberth, samordnare nära vård, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

Ledamöter

Andreas Hurve, verksamhetschef medicinkliniken Kalmar, HSF

Charlotte Joborn, verksamhetschef Esplanadens HC, Västervik, PVF

Eva Järvholm, ehälsostrateg, ITF

Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum, HSF

Marie Ragnarsson, verksamhetschef Nybro HC, PVF

Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, HSF

Ulrika Rosenqvist, verksamhetschef vuxenpsykiatri söder, PSF

Christian Jansson, verksamhetschef vuxenpsykiatri norr, PSF

Åke Åkesson, verksamhetschef Borgsholms HC, PVF

Anna Wahlstam, patient- och invånarrepresentant

Referensgrupper:

• Facklig referensgrupp

• Länsgemensam ledning

• Folkhälsa

• Patientsäkerhet

• Patientrepresentanter

Arbetsgrupper

Avslutade

Hemsjukhuset Borgholm och Oskarmodellen

Pågående

Samverkan Nybro

Uppföljning

Läkaruppdrag Vuxenhabilitering

Transporter mellan hem och boende i kommunerna

Patientkontrakt

Kommunikationsstrategi Nära vård

Startar 2020

Hälsa hos barn och unga – Främja hälsa

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

Mobila team

Konsultationer

Samordnat införande

Organisationsskiss

Se organisationen som bild