Region Kalmar län 2019

Den 1 januari 2019 bildar landstinget och regionförbundet Region Kalmar län. Här kan du som medarbetare följa arbetet.

Inför regionbildning

 • Varför regionbildning?

  Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Kalmar län. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor. Som region blir vi också en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga
  organisationer.

  Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. Direkta val gör att medborgarnas inflytande över regional utveckling stärks.

  Region Kalmar län kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Kalmar län. Det innebär samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kompetens- och utbildningsfrågor, internationella frågor, hållbarhet, folkhälsa och kultur.

 • Tidplan

  Vår 2017

  Ansökan om regionbildning

  Organisation för regionbildningen fastställs

  Arbetsgrupper påbörjar sitt arbete

  Uppdrag lämnas att påbörja varumärkesarbete

  Höst 2017

  13 OKT:
  Planskisser för ombyggnation av Strömgatan klara

  18 OKT:
  Förslag till politisk organisation
  Förslag på inriktning för verksamhetsorganisation

  23-24 OKT:
  Facklig information om verksamhetsorganisation vid centralt samverkansråd samt samverkansgrupp på landstinget resp. regionförbundet

  29-30 NOV:
  Landstingsfullmäktige tar beslut om ny politisk organisation
  Samt beslut om inriktning på verksamhetsorganisation

  31 DEC:
  Risk- och konsekvensanalyser kring ny organisation klara (hanteras av Landstinget) 
  Risk- och konsekvensanalyser kring förändring/avslut av Regionförbundet klara

  UNDER HÖSTEN:
  Beslut väntas om regionbildning

  Vår 2018

  JAN:
  Ombyggnation av Strömgatan påbörjas i januari

  12 FEB:
  Förslag till organisation av och uppdrag för den regionala utvecklingsförvaltningen presenteras.

  1 MAR:
  Landstingsfullmäktige tar beslut om verksamhetsorganisation.

  UNDER VÅREN:
  Det praktiska övergångsarbetet fortsätter i arbetsgrupperna
  Förslag till ny styrmodell tas fram

  Höst 2018

  Senast det tredje kvartalet ska alla medarbetare ha fått ett tjänsteerbjudande i den nya organisationen.

  9 SEP:
  Direktval till Region Kalmar län

  Januari 2019

  Region Kalmar län startar sin verksamhet och landstinget och regionförbundet upphör som separata organisationer.

 • Styrgrupp

  Från och med den 1 oktober 2018 har processen för regionbildning gått in i ordinarie beslutsprocesser. Tidigare hanterades frågor som rörde regionbildningen i en tjänstemannastyrgrupp och en politisk styrgrupp.

  Övergripande arbetsgrupp:

  Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör, Landstinget
  Helena Nilsson, regiondirektör Regionförbundet
  Helen Persson, HR-direktör, Landstinget
  Helena Fristorp, personal- och administrativ chef, Regionförbundet
  Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör, Landstinget
  Lars Mattsson, ekonomidirektör, Landstinget
  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget
  Gull-Britt Johansson, kultur- och bildningschef, Landstinget

  Politisk styrgrupp:

  Anders Henriksson (S), Landstinget
  Christer Jonsson (C), Landstinget
  Jessica Rydell (MP), Landstinget
  Akko Karlsson (MP), Regionförbundet
  Ulf Nilsson (S), Regionförbundet
  Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet
  Henrik Yngvesson (M), Regionförbundet
  Tomas Kronståhl (S), Regionförbundet

  Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
  Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör Landstinget
  Helena Nilsson, regiondirektör

 • Arbetsgrupper

  I dessa arbetsgrupper är fler involverade som arbetar operativt inom respektive område. Ytterligare grupper kan komma att tillsättas under processen.

  Personal och verksamhetsövergång


  Ansvariga: Helen Nilsson, HR-direktör landstinget, Helena Fristorp, personal- och administrativ chef regionförbundet  

  Ekonomi

  Ansvariga: Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör, Helena Fristorp samt Tina Erlandsson, ekonomichef regionförbundet

  Varumärke, intern och extern kommunikation

  Ansvariga: Joachim Levin, kommunikatör landstinget och Emma Rydh, kommunikatör landstinget

  Administrativa stödsystem inkl IT

  Ansvariga: Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör landstinget och Helena Fristorp

  Ärendehantering

  Ansvariga: Ann-Sofie Dejke, Helena Fristorp och Ulrika Cederholm

   

 • Informationsmaterial
 • Film om regionbildningen

  Se filmen och lär dig mer om vad regionbildningen kommer att innebära – för dig som medarbetare och för länets invånare.

 • Frågor och svar om varumärkesbytet

Lägesrapporter regionbildning

 • Organisation av regional utvecklingsförvaltning

  Den 18 april förhandlades organisation för den regionala utvecklingsförvaltningen på centrala samverkansrådet i landstinget. Det betyder att organisationen för den nya förvaltningen nu är beslutad, under förutsättning att landstingsfullmäktige tar beslut om den övergripande verksamhetsorganisationen i maj.

  Den regionala utvecklingsförvaltningen kommer att innehålla basenheterna Företags- och projektstöd, Samhällsplanering och tillväxt samt förvaltningsområdet Bildning som i sin tur organiserar de fyra folkhögskolorna samt regionbiblioteket. Regionbiblioteket i Kalmar län stödjer och medverkar till samverkan och utveckling av biblioteksverksamheten i länets kommuner och är idag en del av regionförbundet. I enheten Samhällsplanering och tillväxt kommer även arbetet med folkhälsa att ingå, idag drivs detta arbete via utvecklings- och folkhälsoenheten.

  Gull-Britt Johansson, idag chef för bildnings- och kulturförvaltningen, föreslås bli förvaltningsområdeschef för området bildning, förhandling kommer att ske vid kommande centrala samverkansråd. Helena Nilsson är sedan tidigare utsedd till regional utvecklingsdirektör.

  Organisationsskiss

 • ”Regional utveckling och människors hälsa – ömsesidigt samband"

  Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län. Vad innebär det egentligen och vilka fördelar finns med detta? Här berättar Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör och Helena Nilsson, regiondirektör på Regionförbundet mer om förändringen när landstinget och regionförbundet blir gemensam organisation.

   

  Hur skulle ni förklara varför vi bildar region?

  Helena: - Vi blir en stark part i arbetet med regionala utvecklingsfrågor. Till exempel i diskussioner med regeringen i satsningar på infrastruktur och forskning och utveckling. Vi får också en liknande struktur i hela landet så det kommer bli lättare att samverka med andra regioner.

  Ingeborg: - En stark region där människor vill bosätta sig, arbeta och trivas är en viktig förutsättning för regional utveckling, men skapar också en stark skattekraft som gör att vi får lättare att erbjuda välutbyggd kollektivtrafik och en bra hälso- och sjukvård.

  - Regioner har bildats eller är på väg att bildas i samtliga landsting och regioner i landet. Nu återstår sju län där arbete pågår med regionbildning till 2019, vilket betyder att bildande av regioner pågår i hela landet just nu.

  Vad innebär det egentligen att jobba med regional utveckling?

  Helena: - Grunden i arbetet är att skapa tillväxt i länet. Det försöker vi göra genom att skapa goda förutsättningar för till exempel näringslivets utveckling, för kompetensförsörjning, innovationer eller tillgänglighet. Hållbarhet är en viktig del, vi ska självklart växa och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Folkhälsa, folkbildning och integration är också viktiga förutsättningar för tillväxt i länet.

  Varför är det så många som inte riktigt vet vad Regionförbundet gör?

  Helena: - Vi jobbar ofta genom andra. Vi stödjer processer men det är någon annan som genomför arbetet. Det gör att vi ofta vänder oss till organisationer och företag och inte direkt till invånarna. Så jag är inte förvånad om man inte har hört talas om oss.

  Vilka konkreta frågor för regionens utveckling är det som drivs just nu?

  Helena: - Vi jobbar för en fossilbränslefri region till exempel. Vi utvecklar traditionella näringar där vi är starka idag till att satsa mer på förnyelse och innovation. Till exempel inom livsmedelsbranschen och trä- och skogsindustrin. Ett ganska nytt område vi jobbar med är att bygga kompetens inom e-hälsa, här ser vi stora möjligheter för länet framöver, till exempel efter E-hälsomyndighetens etablering i Kalmar.

  Hur många personer är det som ska flytta till nuvarande landstingshuset och var ska de sitta?

  Helena: - Vi är ungefär 55 personer, både administrativ personal och experter inom olika områden som mestadels kommer att flytta in i nuvarande landstingshuset som ligger på Strömgatan i Kalmar.

  Ingeborg: - Det är inte så många personer det handlar om, men förändringen innebär att landstingets uppdrag förändras och breddas. Regional utveckling blir paraplyet, hälso- och sjukvård är en fråga som är en del av regionens utveckling. Det innebär att för medarbetare inom exempelvis hälso- och sjukvården blir inte förändringen så stor i vardagen. Men landstingets namn och symbol kommer att bytas till Region Kalmar län och de övergripande uppdraget se annorlunda ut.

  Vilka konkreta samarbeten kan ni se där vi kommer att få bättre skjuts i utvecklingsfrågorna?

  Helena: - Utveckling av kompetensområdet e-hälsa och folkhälsa, här ser vi stora möjligheter i att få in folkhälsa tydligare som en del av regionens utveckling. Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt: hälsa är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, som i sin tur påverkar människornas hälsa.

  Ingeborg: - Ja, och även området trafik och kollektivtrafik kommer förstärkas. Liksom det regionala kulturansvaret som idag ligger på landstinget men tidigare låg på regionförbundet. Kulturfrågorna är viktiga i sig men kan också spela stor roll i integrationsfrågan och för folkhögskolorna utveckling.

  Vad blir skillnaden för invånarna?

  Ingeborg: - I vardagen blir skillnaden inte så stor eftersom hälsocentraler, sjukhus och kollektivtrafik kommer att fungera som tidigare. Vårt utseende och namn förändras så skyltar och webbplatser kommer att bytas ut men verksamheten i sig påverkas inte så mycket.

  - Jag tror däremot att de regionala utvecklingsfrågorna kommer att debatteras och diskuteras mer i samhället, och det ser jag som väldigt positivt. I och med regionbildningen blir de politiker som arbetar med regional utveckling direktvalda, som landstingets politiker är idag. Vi blir en starkare part att driva frågorna och det hoppas jag kommer att märkas i samhällsdebatten.

  Vilka utmaningar ser ni att vårt län står inför som blir viktigt för regionen att arbeta med?

  Helena: - Det finns flera, en viktig fråga är den demografiska utvecklingen och hur vi kan få en bättre balans mellan olika åldersgrupper i länet. Att vi har rätt kompetens och att arbetsmarknaden utvecklas är viktiga frågor. Här är innovation och förnyelse av våra nuvarande starka branscher särskilt viktigt.

  Ingeborg: - Tillgänglighet ur ett brett perspektiv är viktigt för regionens utveckling, då menar jag både infrastruktur och tillgång till till exempel bredband. Att vi nyttjar digitaliseringen på ett bra sätt kan också stärka vår konkurrenskraft som län och bidra till förnyelse och innovation.

  Varför behöver regionen en ny symbol?

  Ingeborg: - Vi kommer att byta namn till Region Kalmar län 2019 i och med vårt nya uppdrag. Så varför inte passa på att samtidigt byta vår symbol för att markera denna nystart? Landstingets nuvarande symbol är från 70-talet. Det här var ett utmärkt tillfälle att passa på att skaffa oss en symbol som står för dem vi är och vill vara idag. Jag tycker den tydligt visar att det är genom samverkan och samarbete vi kan föra regionen framåt och att allas insatser behövs. Vi bidrar med olika delar, som tillsammans bildar en stark region där människor trivs och utvecklas.

 • Förslag till organisation av regional utvecklingsförvaltning

  Idag presenterades förslaget till organisation av den regionala utvecklingsförvaltningen och vilka uppdrag förvaltningen kommer att arbeta med.

  Den regionala utvecklingsförvaltningen kommer att bestå av följande basenheter: Företags- och projektstöd, Samhällsplanering och tillväxt samt Regionbibliotek. I förvaltningen ingår också förvaltningsområdet Bildning som i sin tur organiserar fyra basenheter, de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola.

  - Det är många områden som måste samspela för att nå regional tillväxt så jag ser att gränsöverskridande samverkan kommer att vara en viktig förutsättning för att vi ska utveckla regionen vidare, säger Helena Nilsson, regiondirektör, Regionförbundet.

  Nationellt centrum för Anhöriga som idag organiseras under regionförbundet kommer att tillhöra den kommande utvecklingsenheten i regionstaben. Merparten av de administrativa funktionerna på regionförbundet föreslås att tillhöra motsvarande förvaltningar och enheter som idag finns inom landstinget.

  Förslaget ska nu förhandlas fackligt innan beslut. Den 27 februari sker ett gemensamt möte med landstingets centrala samverkansråd och regionförbundets samverkansgrupp med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalyser av den nya organisationen kommer att göras av landstinget. Förslaget är beroende av att landstingsfullmäktige tar beslut om ramarna för verksamhetsorganisationen den 1 mars.

  Se presentationen inkl. organisationsskisser

  Uppdrag för regional utvecklingsförvaltning i Region Kalmar län

  I förvaltningen ingår följande uppdrag:

  Förvaltningsledning:
  Regional utvecklingsdirektör
  Administrativ chef/HR
  Ekonomichef
  Strateg analys/statistik
  HR-konsult

  Företags- och projektstöd:
  Basenhetschef
  Företagsstöd
  Projektutveckling
  EU och Östersjöfrågor
  Projektekonomi kultur Landsbygd/projektutveckling

  Samhällsplanering och tillväxt:
  Basenhetschef
  Folkhälsa
  Samhällsplanering och infrastruktur
  IT och bredband
  Utbildning och kompetensförsörjning
  Näringsliv
  Miljö
  Kultur
  Besöksnäring

  Regionbibliotek:
  Basenhetschef
  Biblioteksutvecklare

  Brysselkontor:
  Chef
  Handläggare

  Bildning:
  Förvaltningsområdeschef

  Folkhögskolor:
  Gamleby folkhögskola
  Högalids folkhögskola
  Vimmerby folkhögskola
  Ölands folkhögskola

 • Lägesrapport 10 november

  Arbetet med förberedelser inför regionbildningen är i full gång. Här kan du läsa mer om vad som pågår i de olika arbetsgrupperna.

  Personal och verksamhetsövergång

  Samtliga medarbetare i respektive organisation har informerats om förslag till politisk organisation och förslag till verksamhetsorganisation. Information enligt MBL § 19 har getts i respektive organisations samverkansorgan och arbetet med risk-och konsekvensanalyser har påbörjats enligt gällande regelverk. Tider för studiebesök i november och december för medarbetarna i respektive organisation har tagits fram.

  Ekonomisk hantering

  Arbetsgruppen har under hösten tittat på projektredovisningen både i landstinget och regionförbundet. Visningar av två olika system för hantering av projekten har genomförts i en större grupp med representanter från både landstinget och regionförbundet. Under hösten kommer beslut att fattas om vilket system som blir aktuellt för den nya regionen. Parallellt med detta arbete pågår arbete med att hitta gemensamma rutiner för projektredovisningen.

  Varumärke och kommunikation

  En gemensam webbsida om regionbildningen finns nu på adressen Ltkalmar.se/regionbildning. Grundtanken är att medarbetarna på regionförbundet och landstinget ska få tillgång till samma information, samtidigt. Extern information som riktar sig till invånare och samarbetspartners finns också på Landstingets och Regionförbundets webbplatser. I kommande landstingsplan föreslås "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv" bli regionens vision. Varumärkesarbetet och framtagandet av grafiskt profilprogram fortsätter utefter detta.

  IT och administrativa stödsystem

  En inventering av vilka system som finns på regionförbundet är gjord och diskussioner pågår nu med landstingets IT-förvaltning. På regionförbundet pågår just nu migrering från e-postsystemet Groupwise till Outlook Exchange som landstinget använder.

  Ärendehantering

  En arbetsgrupp arbetar tillsammans med landstingets arkivstrateg för att hitta bra lösningar för flytt av regionförbundets diarium och arkiv. Grundtanken är att alla regionförbundets pågående ärenden avslutas och öppnas med nytt diarienummer inom den nya regionen. Arbetsgruppen håller också på att se över och planera för den politiska beslutsprocessen.

  Tjänstemannastyrgrupp för arbetet

  En övergripande tjänstemannastyrgrupp träffas regelbundet för att säkerställa att praktiska frågor hanteras inför regionbildandet. I gruppen ingår landstingsdirektör Ingeborg Eriksson, regiondirektör Helena Nilsson, kanslidirektör Ann-Sofie Dejke, bildningschef Gull-Britt Johansson, administrativ chef Helena Fristorp, HR-direktör Peter Rydasp och kommunikationsdirektör Anna Strömblad. Hör gärna av dig till någon av dessa om du har frågor!

 • Förslag till verksamhetsorganisation 18 okt

  Nu finns ett förslag till politisk organisation och ett förslag till inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län.

  Förslaget till politisk organisation innebär att en regional utvecklingsnämnd och en kollektivtrafiknämnd inrättas.

  Förslag till politisk organisation – se organisationskarta >>

  Samtidigt läggs ett förslag till verksamhetsorganisationen fram som ska spegla den politiska organisationen. Förslaget innebär att:

  • Till den regionala utvecklingsnämnden knyts en förvaltning för regional utveckling. I denna förvaltning ingår merparten av regionförbundet. Den tidigare bildnings- och kulturförvaltningen går in i förvaltningen liksom arbetet med folkhälsofrågor som idag hanteras via utvecklingsenheten i landstinget. Folkhögskoleverksamheten och regionbiblioteket föreslås bilda sektion i förvaltningen.
  • Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) på regionförbundet föreslås tillhöra regionstaben.
  • Merparten av regionförbundets administrativa stödfunktioner kommer att tillhöra de förvaltningar och enheter där motsvarande uppgifter idag finns inom landstinget.

  Förslag till verksamhetsorganisation – se organisationskarta >>

  Vad händer nu?

  Information via frukostmöte på landstinget 18 oktober och på regionförbundet 23 oktober.

  Dialog inom respektive enhet

  Facklig information vid centrala samverkansrådet vid landstinget 23 oktober

  Facklig information vid samverkansgruppen inom regionförbundet 24 oktober

  Politisk organisation beslutas på landstingsfullmäktige 29-30 november

  Förslag till inriktning för verksamhetsorganisation tas på landstingsstyrelsen 31 oktober och landstingsfullmäktige 29-30 november

  Risk- och konsekvensanalyser enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomförs tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer, klart senast 31 december.

  Beslut om verksamhetsorganisation på landstingsfullmäktige 1 mars 2018

 • Lägesrapport 21 aug

  Arbetet med bildande av Region Kalmar län, som kommer träda i kraft 1 januari 2019, är i full gång. Flera arbetsgrupper har under våren 2017 tittat närmare på ett antal olika områden, bland annat hur det påverkar medarbetare och tjänstemannaorganisationen och praktiska frågor som exempelvis ärende- och ekonomihantering. Den politiska organisationen hanteras inom ramen för den politiska beslutsprocesserna.

  Personal och verksamhetsövergång

  Ett förslag till ny politisk organisation för 2019-2022 arbetar en parlamentarisk grupp med politiker fram. Planen är att den politiska processen kommer att fastställas under hösten 2017. Parallellt med detta pågår bildande av kommunförbund.

  När det gäller tjänstemannaorganisation och hur det påverkar berörd personal på regionförbundet och landstinget, kommer arbetet att ta vid när förslaget till politisk organisation är klar. I samband med detta kommer medarbetare att involveras och samverkan sker med de fackliga organisationerna. Detta arbete kommer påbörjas under hösten 2017 och pågå fram till att regionbildningen genomförs den 1 januari 2019. När beslut om ny tjänstemannaorganisation har fattats, blir nästa steg att medarbetare vid regionförbundet kommer få anställningserbjudanden. Detta förväntas ske efter sommaren 2018.

  Lokaler

  Den nya regionens stab kommer att vara placerad i nuvarande landstingshuset på Strömgatan, som kommer byggas om och utökas. Ombyggnationerna som genomförs av hyresvärden CA blir omfattande och beräknas vara klara till årsskiftet 2018/19. En arbetsgrupp med medarbetare från berörda enheter inom landstinget och regionförbundet kommer att ta fram ett förslag till arbetsplatslösningar och rumsfunktioner i samråd med hyresvärden under ledning av Landstingsservice. Arbetsgruppen kommer att starta sitt arbete under augusti/september 2017.

  Ekonomisk hantering

  Genomgång pågår av regionförbundets nuvarande ekonomisk hantering när det gäller finansiering, redovisning och bokslut och översyn av budget- och uppföljningsprocess. Ett av målen är att hitta goda gemensamma rutiner i den nya organisationen för projektredovisning och detta kommer man titta närmare på under hösten 2017.

  Varumärke och kommunikation

  En gemensam webbsida ska tas fram på samarbetsportalen under augusti/september 2017, så att alla medarbetare kan följa regionbildningsprocessen på samma webbplats. Här kommer aktuell information att finnas tillgänglig. Varumärkesarbetet har påbörjats och inventering av hur andra genomfört sina regionbildningar pågår.

  Administrativa stödsystem och ärendehantering

  En inventering pågår av de administrativa stödsystemen inom landstinget och regionförbundet. Det pågår också en upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem, där både landstinget och regionförbundet är involverade i såväl framtagande av krav som plan för införande.

  Tjänstemannastyrgrupp för arbetet

  En övergripande tjänstemannastyrgrupp träffas regelbundet för att säkerställa att praktiska frågor hanteras inför regionbildandet. I gruppen ingår landstingsdirektör Krister Björkegren, regiondirektör Helena Nilsson, kanslidirektör Ann-Sofie Dejke, bitr. landstingsdirektör/ekonomidirektör Ingeborg Eriksson, bildningschef Gull-Britt Johansson, administrativ chef Helena Fristorp, kommunikationsdirektör Anna Strömblad. Hör gärna av dig till någon av dessa om du har frågor!