Om utvecklingsarbetet

Invånarnas upplevelser är en viktig kunskapskälla i utvecklingsarbetet. Brukare, patienter och närståendes erfarenhetsbaserade kunskaper bidrar tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.

Att lyssna in brukare, patienter och närståendes perspektiv, uttryckt av dem själva, är mer effektivt än att utgå från deras behov tolkade av andra. Brukare, patienter och närstående ska därför medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang. Deras medverkan bidrar till ett ömsesidigt lärande, bättre underlag för beslut och stärkt ställning för brukare, patienter och närstående i vård och omsorg.

Brukare, patienter och närstående medverkar systematiskt i Länsgemensam lednings prioriterade utvecklingsområden. Samverkansområdesgruppen för brukare/patient/närstående (Utvecklingsrådet) är sammansatt av personer som har erfarenhetsbaserad kunskap inom de aktuella fokusområdena. Gruppen har representation i Länsgemensam ledning. I de samordnande grupperna finns brukare/patient/närstående med som fullvärdig medlem. Även i arbetsgrupper som kopplar till de samordnande grupperna finns brukare/patient/närstående med.

Utvecklingsledare från Region Kalmar län och från Kommunförbundet stödjer arbetet och driver utvecklingen av brukarmedverkan framåt.