Nyhetsbrev v. 39

En gång i månaden kommer ett chefsbrev att skickas ut till Kalmar läns kommuner och landstinget med syfte att kommunicera ut aktuell information kring utvecklingsarbetet ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Riksdagen har beslutat att en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. I den nya modellen kommer planeringen huvudsakligen göras i hemmet, när den enskilde har hunnit återhämta sig. Det gör att den enskilde får ökad möjlighet delta aktivt och på sina villkor.

Lagen handlar om att:

  • Att stärka personens delaktighet och självbestämmande 
  • Ökad samverkan och högre krav på information och informationsöverföring mellan kommuner och landsting
  • Ny planeringsprocess där öppenvården och kommunens hälso- och sjukvård snabbare får kännedom om patienten på sjukhuset och kan börja planera för insatser utifrån personens behov
  • Fristdagarna ändras och blir samma för alla

Kalmar läns modell

Kalmar läns modell bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den enskildes och de närståendes bästa. En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och bygger upp effektiva processer och rutiner. Kalmar läns kommuner och landstinget har tagit fram en överenskommelse gällande den nya

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar att gälla 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla. Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en arbetsgrupp utarbetat praktiska anvisningar kopplat till överenskommelsen och den nya lagen. Dessa anvisningar syftar till att understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån länets överenskommelse.

Nyckelbegrepp

  • Treparts- tänk – slutenvård, öppenvård och kommun i samverkan vid utskrivning
  • Fast vårdkontakt, utses i den öppna vården i samband med utskrivning från slutenvård
  • Samordnad Individuell Plan (SIP)- plan som upprättas vid behov av samordning efter att den enskilde lämnat slutenvården

Implementering av Kalmar läns överenskommelse

Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård ansvarar för arbetet gällande implementering av överenskommelsen. Under hösten anordnas lokala uppstarts-/ informationsmöten i respektive kommun samt på de tre sjukhusen i länet.

Mötena arrangeras gemensamt för kommunernas och landstingets medarbetare och syftet är att förankra det nya arbetssättet samt att skapa lokala mötesarenor för det fortsatta lokala samverkansarbetet. Lokala uppstarts-/ informationsmöten har hittills anordnats i Vimmerby och Västerviks kommun samt på Västerviks sjukhus. Dessa möten har fått mycket positivt gensvar.

Samordnad Individuell Plan (SIP)

SIP är den plan som ska användas vid utskrivning från den slutna vården om det finns behov av samordning av insatserna. Med anledning av detta har Kalmar läns rutiner för SIP reviderats och beslut fattades i Länsgemensam ledning 2017-09-22. Nytt är att skolan blir likställd part i Kalmar län, det vill säga kan både kalla till SIP och bli kallad. En utbildningsplan för SIP kommer att tas fram för länet inför våren 2018. Information och dokument för reviderad SIP kommer inom kort att finnas på Regionförbundets hemsida.

Gemensam webbplats

Samtliga dokument kopplat till den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt aktuell information gällande hur utvecklingsarbetet fortskrider finns att hitta på följande länk:

Webbplats för Kalmar läns modell kring ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Kontaktperson

Camilla Freedeke, Regionförbundet i Kalmar län, camilla.freedeke@rfkl.se, tfn: 0480- 44 83 84