Smittskyddsanmälan och smittspårning

Smittskyddsanmälan SmiNet

Smittskyddsanmälan (Klinisk anmälan) görs via SmiNet. Kontakta smittskyddsenheten om du saknar din enhets inloggningskod till SmiNet.

Reservnummer och rikskod

Landstinget i Kalmar läns reservnummer kan inte göras om till rikskod. Välj därför "Annat nummer" på SmiNet-anmälan och ange hela reservnumret.

Anmälan till smittskyddsläkaren

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt
sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Arkivering av blanketten "Anmälan till smittskyddsläkaren"

När det gäller smittspårning skall paragrafanmälan tillhöra smittspårningshandlingarna (3kap §6 SmL och 3 kap §5 SmL). Fyll i och skriv under original, ta en kopia, skicka originalet till smittskyddsläkaren och spara kopian med smittspårningshandlingarna.

När det gäller patient som inte följer givna förhållningsregler (4 kap 4§ SmL), patient som inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför smittrisk för andra (4 kap § 7 SmL9, person som misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom, inte samtycker till undersökning eller provtagning (3 kap § 1 SmL) eller patient med allmänfarlig sjukdom som inte informerat närstående som löper påtaglig risk att smittas (4 kap 8 § SmL) tillhör paragrafanmälan journalen. Fyll i och skriv under original, ta en kopia, skicka originalet till smittskyddsläkaren och scanna in kopian i patientjournalen.

Anmälan om byte av behandlande läkare

Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmälan/smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar

Vid smittspårning och behandling av gonorré rekommenderas omedelbar kontakt med STI-klinik. Vid smittspårning av klamydia, se nedan.