Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelkommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommittén är utsedd av landstingsstyrelsen och är landstingets expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.

Enligt lag från 970101 skall det inom varje sjukvårdshuvudmannaområde finnas minst en läkemedelskommitté.

Läkemedelskommittén är direkt underställd landstingsstyrelsen. Den ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård.

Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande funktion men ändå besitta en sådan pondus att förskrivare och andra berörda rättar sig efter vad kommittén rekommenderar och föreslår. Kommitténs arbete bygger på en förtroendefull samverkan med förskrivare och ledning i sjukvården.

Regler

Reglemente (pdf)

Etikregler (pdf)

Processdirektiv (pdf)

Läkemedelskommitténs protokoll

 • Ledamöter i Läkemedelskommittén

  Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
  e-post: ellen.vinge@ltkalmar.se

  Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik, vice ordförande

  Karolina Forssén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

  Karin Mathold, ST-läkare, geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

  Örjan Johansson, distriktsläkare, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral, Västervik

  Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, planeringsenheten, Västerviks sjukhus

  Mathias Landerdal, apotekare, planeringsenheten, Västerviks sjukhus

  Tobias Damgaard, apotekare, planeringsenheten, Landstingets kansli

  Thomas Neumark, distriktsläkare, planeringsenheten, Landstingets kansli

  Jesper Brandstedt (adj), farmaceut, planeringsenheten, Landstingets kansli

  Ola Nordqvist (adj), apotekare, planeringsenheten, Landstingets kansli

  Emma Hamrin (adj), apotekare, planeringsenheten, Länssjukhuset i Kalmar

  Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun

 • Terapigrupper

  Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

  Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

  Terapigrupper, sammansättning

  Astma, KOL/Allergi
  Olof Torstensson, ordförande, med klin, Oskarshamn
  Kjell Johansson, Torsås HC
  Kerstin Björkman-Lundberg, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Inger Landgren, Slottsgatans HC, Oskarshamn
  Fredrik Olsson,medicinkliniken Västervik
  Maria Lingström, barn klin, Kalmar
  Niels Hornstra, med klin, Kalmar
  Karolina Forssén, med klin, Kalmar
  Anita Arnesson, Stensö HC

  Demens, läkemedel och äldre
  Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
  Tobias Damgaard, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
  Anders Haglund, GR-klin, Kalmar
  Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
  Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
  Maria Sörensen, Mönsterås HC
  Marie Arvidsson, Vimmerby HC

  Diabetes
  Marianne Fagerberg, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Therese Johansson, landstingsanställd farmaceut, sekreterare
  Marika Berg, med klin, Västervik
  Thomas Neumark, Lindsdals HC
  Ann-Sofie Nilsson Neumark, Blå kustens HC
  Herbert Król, Stensö HC
  Agneta Pantzar, Borgholm HC
  Ed Blaauwwiekel, Medicinkliniken Oskarshamn

  Endokrinologi
  Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare

  Gynekologi
  Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
  Therese Johansson, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
  Ulla Tränk, MHV, Färjestaden
  Elisabeth Kristiansen, MHV Oskarshamn

  Hjärta-kärl
  Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
  Annika Ericsson, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
  Marcus Hägglöf, Ljungbyholms HC, Kalmar
  Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
  Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn

  Hud
  Claudia Bamberg, hudmottagningen Västervik, ordförande
  Emma Hamrin, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Sophia Gustavsson, dsk, Högsby
  Malgorzata Marczynska Jensen, hud mott, Kalmar
  Kamil Uminski, St Trägdgårdsgatans HC, Västervik

  Infektion
  Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande Strama
  Ola Nordqvist, Apotekare, Planeringsenheten, samordnare Strama, sekreterare
  Thomas Neumark, Distriktsläkare, Planeringsenheten, Strama
  Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
  Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
  Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare

  Mage - tarm
  Roland Persson, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
  Therese Johansson, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinklinike,n Västervik
  Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

  Neurologi
  Vakant

  Osteoporos
  Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
  Pär Wanby, med klin, Kalmar
  Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Ellen Vinge, klinisk farmakolog
  Jennifer Mikosch, Norrlidens HC
  Rebecca Nobin, ortopedkliniken, Kalmar
  Måns Aldman, ortopedkliniken, Kalmar
  Tarja Skarsgård, ger klin, Kalmar
  Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
  Helena Bäckstöm, distriktsläkare, St Trädgårdsgatan, Västervik
  Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
  Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, Cityläkarna Oskarshamn
  Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik

  Psykiatri
  Fredrika Hedebäck, landstingsanställd apotekare, sekreterare
  Cave Sinai, överläkare, vuxenpsykiatri, Västervik
  Lukasz Czarnowski, överläkare, vuxenpsykiatri, Oskarshamn
  Ursula Tomczyk, överläkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
  Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
  Eric Liu Eklund, läkare, Kalmar

  Smärta
  Maria Olsson, PRIVO, Oskarshamn
  Charlotta Svedlund, Färjestadens HC
  Magnus Hellström, ortopedkliniken LSK, Kalmar
  Ellen Vinge, klinisk farmakolog
  Johan Berggren, kirurgkliniken LSK, Kalmar
  Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik
  Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar

  Tandvård
  Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
  Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
  Jörgen König, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
  Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare

  Urologi
  Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
  Therese Johansson, landstingsanställd apotekare, sekreterare

  Ögon
  Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
  Emma Hamrin, landstingsanställd apotekare, sekreterare

  Öron, näsa och hals
  Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
  Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare