Definition av våld i nära relation

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill" Per Isdal

Våld i nära relation definieras på olika sätt i litteraturen. Ofta används det synonymt med fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i parrelationer men begreppet är nu breddat och inkluderar ekonomiskt våld, verbalt våld, materiellt våld (t.ex. slå sönder saker), hot och trakasserier, tvingas se pornografi mot sin vilja och försummelse (t.ex. att inte hjälpa en partner med funktionsnedsättning) inom familjen, såsom en förälders våld mot ett barn eller tvärt om. Syskons våld eller våld från partner eller andra familje- och släktrelationer. Våld i nära relationer är det oavsett om man är sammanboende eller inte i såväl olikkönade som samkönade relationer. Våld i nära relationer kan drabba oss alla, våld i nära relationer drabbar inget specifikt klientel. Oavsett kön, hudfärg, könsidentitet, ålder, samhällstillhörighet och klasstillhörighet finns våldet. Men vi vet att det finns grupper som är mer utsatta än andra och vi vet att den som har erfarit våld som barn löper större risk att uppleva våld som vuxen. Vi vet att ojämställdhet, det att ha stereotypa könsuppfattningar, är en riskfaktor för män att använda våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är våld och hot om våld en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i världen. Under 2018 anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående. 1 barn av 10 växer upp i hem där våld förekommer. 1 barn av 7 har minnen från våld i hemmet under sin uppväx.

Enligt Regionplanen ska alla som söker vård inom Region Kalmar Län få frågan om våld i nära relationer. Flera oberoende studier visar att fler våldsutsatta upptäcks om frågor om våld ställs på rutin. Förutsättningen för att personalen skall känna sig trygga i att ställa frågor om våld, är att de kan hantera svaret och vetskapen om åtgärd vid upptäckt. Detta ställer krav på att verksamheten har skriftliga rutiner för att fråga och en handlingsplan i hur personal skall agera. Kan vi förebygga våld och våldets skador kan vi spara mänskligt lidande och pengar.