Definition av våld i nära relation

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl olikkönade som samkönade relationer. Det gäller även inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. En vanlig föreställning är att våld i nära relationer endast förekommer i heterosexuella parrelationer. Även samkönade relationer kan dock präglas av våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är våld och hot om våld en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i världen.

Enligt Regionplanen ska jämställdhetsarbetet integreras inom verksamheterna på alla nivåer. Medarbetare ska få fördjupade kunskaper i jämställdhet. Arbete för att minska våldutsatthet för hbtq-personer och kvinnor med funktionshinder ska prioriteras. Alla verksamheter ska vara delaktiga i detta arbete.

 • Förövaren

  Makt och kontrollbehov är drivkraften bakom utövande av våld i nära relation.

  Personer som utsätter andra för våld i nära relation ansvarar själv för sina handlingar och reaktioner. Det är inte någon annans eller barnens fel när en person tar till våld.

  Dessa personer behöver få hjälp utifrån för att bryta sitt reaktionsmönster, hitta verktyg för sin aggression och hjälp att hitta sätt för att kunna skapa jämställda och mogna relationer. Det räcker oftast inte med rättsväsendets insatser utan behövs även andra former av terapi, exempelvis hos för de södra kommunerna, kriscentrum Alternativ Till Våld, ATV som har stöd och behandling för kvinnor, barn och förövare. Det kan vara bra att träffa andra personer i liknande situation. Personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården ska kunna ge information om vilken hjälp och stöd våldsutövaren kan få.

 • Hedersrelaterat våld och förtryck och våld i hederns namn

  Hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och komplicerat. Idag visar forskning på att hedersrelaterat våld grundas i kvinnors brist av jämställdhet och mäns förtryck av kvinnor i världen.

  Hedersrelaterat våld utförs kollektivt och våldet är i vissa fall socialt accepterat inom en begränsad gemenskap. Våldet handlar ofta om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att välja partner. Våldet och förtrycket riktar sig mot den som öppet utmanar eller trotsar de normer som råder. Personen anses dra skam över hela familjen och riskerar straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av samma gemenskap.

  Hedersvåld förekommer inom flera kulturer och religioner. Det finns inget samband med våldsutövare och någon speciell religion.

  Mer om Hedersrelaterat våld och förtryck

  Webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid

  Webbplatsen hedersfortryck.se

 • Hbtq-relationer

  Personal i hälso- och sjukvården och tandvården har bristfällig kunskap om våld i nära relation där personer med homo- bi- transsexualitet samt queer ingår.

  Hbtq-personer är särskilt utsatt grupp från flera håll. Personalen kan utgå från ett heteronormativt perspektiv som osynliggör alternativa förhållanden. Utgår personalen att alla är heterosexuella kan dessa attityder upplevas av hbtq- personer som diskriminering,

  Bra bemötande och omhändertagande av hbtq-personer som blivit utsatta för våld i nära relation kräver att personalen har ett icke-heteronormativt perspektiv.

  Mer information på webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid

  Våld i samkönade relationer

 • Barn som bevittnat våld/upplevt våld

  Barn som upplevt våld har rätt till stöd. Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har en skyldighet att genast anmäla till Socialtjänsten om man får kännedom om att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd och/eller för stödinsatser.

  Exempel på där barn far illa:

  • Fysisk misshandel eller hot om misshandel
  • Psykiskt våld: att barn upplever våld i sin närmiljö genom att se, höra och/eller känna
  • Sexuella övergrepp
  • Bristande omsorg; gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling
  • Psykisk försummelse; är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras

  Mer information

  Barn som upplever våld  - (webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid).

 • Den våldsutsatta

  Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens primära ansvar är att fastställa och behandla den våldsutsatta för kroppslig och själslig skada som orsakats av våldet.

  Akut omhändertagande ska kunna ske inom alla verksamheter: primärvården, kvinnokliniken, psykiatrin, sjukhusens akutmottagningar och tandvården.

  Många skäms över sin situation och berättar inte spontant om våldet och därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdens personal vågar fråga om våld och har en beredskap för det medicinska och psykosociala omhändertagande. Ett bra bemötande är en förutsättning för att den våldsutsatta ska känna tillit och våga söka vård igen vid behov. Det är viktigt att ha kunskap om normalisering- och uppbrottsprocessen och dess olika stadier för ett korrekt bemötande.