Barn som bevittnat våld/upplevt våld

År 2018 anmäldes sammantaget 23 800 misshandelsbrott mot barn under 18 år, en ökning med 1 procent från 2017. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år under 2018 var 3 990 anmälda brott, 41 procent av misshandelsbrotten var mot flickor och 59 procent mot pojkar.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade under 2018 med 5 procent till 12 400 anmälda brott. 63 procent gällde misshandel mot pojkar och 37 procent misshandel mot flickor.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år minskade under 2018, med 6 procent till 7 410 anmälda brott. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 15–17 år var 37 procent brott mot flickor och 63 procent mot pojkar.

1 barn av 7 har minnen av bevittnat våld i hemmet. 1 barn av 10 utsätts för våld i hemmet och den absoluta majoriteten av dessa är pojkar. Eftersom barn upplever våld med alla sinnen är det viktigt att de betraktas som våldsutsatta även när de ser, hör eller på annat sätt upplever våld – inte enbart när de utsätts för fysiska övergrepp. Att bevittna våld och leva med oron att själv utsättas innebär en form av psykiskt våld, vilket till och med kan vara mer skadligt än att personligen bli utsatt. Forskning visar exempelvis att barn som har bevittnat våld tenderar att utveckla post¬traumatiskt stressyndrom i större utsträckning än barn som har utsatts för andra trauman.

Barn som upplevt våld har rätt till stöd. Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har en skyldighet enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 14 kap § 1) att genast anmäla "Misstanke om barn som far illa" till Socialtjänsten om man får kännedom om att ett barn far illa.

Exempel på där barn far illa:

  • Fysisk misshandel eller hot om misshandel
  • Psykiskt våld: att barn upplever våld i sin närmiljö genom att se, höra och/eller känna
  • Sexuella övergrepp
  • Bristande omsorg; gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling
  • Psykisk försummelse; är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras

Från och med 1 januari 2020 kommer Barnkonventionen att bli inkorporerad i svensk lag. Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar (till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken) och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar.

Mer information

Anmälan om barn som far illa  (länk till intranätet Navet)

Barnkonvetionen

Barn som upplever våld - (webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid).