Barn som bevittnat våld/upplevt våld

Barn som upplevt våld har rätt till stöd. Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har en skyldighet att genast anmäla till Socialtjänsten om man får kännedom om att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd och/eller för stödinsatser.

Exempel på där barn far illa:

  • Fysisk misshandel eller hot om misshandel
  • Psykiskt våld: att barn upplever våld i sin närmiljö genom att se, höra och/eller känna
  • Sexuella övergrepp
  • Bristande omsorg; gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling
  • Psykisk försummelse; är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras

Mer information

Barn som upplever våld  - (webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid).