Hbtq-relationer

Personal i hälso- och sjukvården och tandvården har bristfällig kunskap om våld i nära relation där personer med homo- bi- transsexualitet samt queer ingår.

Hbtq-personer är särskilt utsatt grupp från flera håll. Personalen kan utgå från ett heteronormativt perspektiv som osynliggör alternativa förhållanden. Utgår personalen att alla är heterosexuella kan dessa attityder upplevas av hbtq- personer som diskriminering,

Bra bemötande och omhändertagande av hbtq-personer som blivit utsatta för våld i nära relation kräver att personalen har ett icke-heteronormativt perspektiv.

Mer information på webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid

Våld i samkönade relationer