Barn som far illa - anmäl till socialnämnden

Enligt socialtjänstlagen är du skyldig att anmäla till socialnämnden om du får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller alla myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt hälso- och sjukvården och tandvården.

Vid misstanke om att barn far illa ska anmälan skyndsamt göras till socialtjänsten för utredning om behovet av skydd och eller stödinsatser. Även om barnet inte bevittnat våldet eller själv blir utsatt kan även små barn uppfatta våldet och fara illa av det.

Blankett anmälan om barn som far illa
Bekräftelse på anmälan om barn som far illa

För akut omhändertagande utanför ordinarie öppettider kontakta respektive kommuns socialjour via polisen, telefon 010-569 28 58.

Ställ frågor till medföljande vuxen om orsaken till symtomen eller tecknen! Fråga också barnet/barnen om orsaken till symtomen och tecknen, i enskilt rum om så är möjligt med hänsyn till barnets mognad och ålder. Samtycke till detta kan behövas av vårdnadshavaren. Se till att barnet får den vård hen behöver, såväl fysisk som psykisk, med anledning av våldet.

Du kan konsultera socialtjänsten anonymt utan att barnets eller den vuxnes identitet röjs för att få vägledning om fortsatt handläggning.

Mer information

Vägledning från Socialstyrelsen