Iakttagelser som bör leda tanken till våld

 • Kontusioner, strypmärken, frakturer, stickmärken, brännskador, bortslitet hår, skador på flera ställen på kroppen.
 • Blåmärken av olika ålder tyder på upprepad misshandel, kronisk smärta och psykosomatiska symtom utan tydlig orsak.
 • Psykiska symtom som ångest, nedstämdhet, självmordsbenägenhet, ätstörningar, missbruk.
 • Oklar smärtproblematik.
 • Posttraumatiskt stressyndrom.
 • Sexuell dysfunktion.
 • Uppgiven orsak till skadan stämmer inte överens med skadans utseende.
 • Tidigare akuta sjukvårdsbesök med oklar skadebild.
 • Den misstänkt våldsutsatta har sökt upprepade gånger för diffusa åkommor.
 • Den våldsutsatta har väntat länge med att söka vård.
 • Partnern är överbeskyddande, kontrollerande eller vägrar lämna den sökande ensam. 
 • Svårigheter att genomgå gynekologisk undersökning efter sexuellt övergrepp.
 • Svårigheter att genomgå rektalpalpation efter analt övergrepp. 
 • Ovanligt stark reaktion på undersökning av mun och svalg efter oralt övergrepp.
 • Oförmåga att vistas i trånga utrymmen, till exempel i samband med datortomografi efter att blivit fasthållen.

Skador som bör väcka misstanke om våld

Särskilt utsatta grupper

Mäns våld mot kvinnor i nära relation förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det finns dock anledning att vara särskilt uppmärksam på vissa grupper av kvinnor och olika händelser där våldet kan ha stor betydelse.

 • Unga kvinnor
 • Gravida kvinnor
 • Kvinnor med minderåriga barn
 • Missbrukande kvinnor kan vara ett dubbelt beroende
 • Kvinnor som prostituerar sig
 • Funktionshindrade kvinnor
 • Äldre kvinnor
 • Kvinnor med utländsk härkomst kan befinna sig i en särskild utsatthet på grund av diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på socialt nätverk

Tänk på:

 • De psykiska följderna av misshandel ofta är minst lika svåra som de fysiska
 • Suicidrisk kan finnas
 • Sexuella övergrepp är vanliga vid misshandel
 • Om barnmisshandel sker, kan även andra i familjen vara utsatta för våld
 • Om djurmisshandel sker, kan även andra i familjen utsättas för våld
 • Låt inte närstående fungera som tolk bortsett från enkla uppgifter. Den våldsutsatta måste av säkerhetsskäl godkänna tolken. Telefontolk ger ett högt integritetsskydd. Försäkra dig om att tolken är bekväm med att tolka i sådana här situationer och använder "korrekta ord" om ex. vis könsorganet.