Iakttagelser som bör leda tanken till våld

Iakttagelser som bör leda tanken till våld:

 • Kontusioner, strypmärken, frakturer, stickmärken, brännskador, bortslitet hår, skador på flera ställen på kroppen
 • Blåmärken av olika ålder tyder på upprepad misshandel, kronisk smärta och psykosomatiska symtom utan tydlig orsak
 • Psykiska symtom som ångest, nedstämdhet, självmordsbenägenhet, ätstörningar, missbruk
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Sexuell dysfunktion
 • Uppgiven orsak till skadan stämmer inte överens med skadans utseende
 • Tidigare akuta sjukvårdsbesök med oklar skadebild
 • Den misstänkt våldsutsatta har sökt upprepade gånger för diffusa åkommor
 • Den våldsutsatta har väntat länge med att söka vård
 • Partnern är överbeskyddande, kontrollerande eller vägrar lämna den sökande ensam
 • Svårigheter att genomgå gynekologisk undersökning efter sexuellt övergrepp
 • Svårigheter att genomgå rektalpalpation efter analt övergrepp
 • Ovanligt stark reaktion på undersökning av mun och svalg efter oralt övergrepp
 • Oförmåga att vistas i trånga utrymmen, till exempel i samband med datortomografi efter att blivit fasthållen

Särskilt utsatta grupper

Mäns våld mot kvinnor i nära relation förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det finns dock anledning att vara särskilt uppmärksam på vissa grupper av kvinnor och olika händelser där våldet kan ha stor betydelse.

 • Unga kvinnor
 • Gravida kvinnor
 • Kvinnor med minderåriga barn
 • Missbrukande kvinnor kan vara ett dubbelt beroende
 • Kvinnor som prostituerar sig
 • Funktionshindrade kvinnor
 • Äldre kvinnor
 • Kvinnor med utländsk härkomst kan befinna sig i en särskild utsatthet på grund av diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på socialt nätverk

Tänk på:

 • De psykiska följderna av misshandel ofta är minst lika svåra som de fysiska
 • Suicidrisk kan finnas
 • Sexuella övergrepp är vanliga vid misshandel
 • Om barnmisshandel sker, kan även andra i familjen vara utsatta för våld
 • Om djurmisshandel sker, kan även andra i familjen utsättas för våld
 • Låt inte närstående fungera som tolk bortsett från enkla uppgifter. Den våldsutsatta måste av säkerhetsskäl godkänna tolken. Telefontolk ger ett högt integritetsskydd.