Uppföljning

Det är viktigt att insatser som ges till våldsutsatta personer följs upp för att konstatera om insatserna har lett till en förbättring.

 Det är i första hand socialnämnden som ansvarar för en sådan uppföljning men det är också av stor vikt att hälso- och sjukvården följer upp den medicinska och det psykosociala omhändertagandet. Med detta följer självklart att dokumentation ska ske i patientens journal under sökordet "våldsutsatthet".

  • Informera om vilka andra hjälpinsatser som finns.
  • Flödesschema för stöd och hjälpinsatser.
  • Upplys om de reaktioner som kan uppkomma efter våld och övergrepp. Informera om hur man kan få stöd att hantera dem.
  • Erbjud och försök förmå den våldsutsatta att stanna över natt även om de kroppsliga skadorna inte motiverar detta. Är aktuellt t ex om den våldsutsatta behöver tid att återhämta sig eller om övergreppet inte anmälts till polisen och hemmet inte är en trygg plats att återvända till. Den våldsutsatta behöver lugn och ro för att få distans till sin livssituation och tänka över t ex riskerna för fortsatt våld, hur hen ska agera och vilken hjälp hen kan behöva.
  • Om den våldsutsatta väljer att gå hem skall en riskbedömning göras.
  • Behov av krisbearbetning kan ha uppkommit även om den våldsutsatta inte visar tecken på akut kris. Motivera till återbesök eller kuratorskontakt inom några dagar för kontroll av ev. skador och fortsatt krisbearbetning. Låt offret förstå att hen är välkommen igen.
  • Är det något som hänt nu som gör att den våldsutsatta är mer motiverad att bryta sig ur relationen? Motiverande samtals-frågor (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling.