Litteratur om våld i nära relation

Förenade Nationernas generalförsamling (1982): FN barnkonventionen,  www.unicef.se

Förenade Nationernas generalförsamling (1993): FN:s definition av våld mot kvinnor, FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Förenade Nationernas generalförsamling (1979): FN:s deklaration om avskaffandet av diskriminering av kvinnor, FN, The Convention om the Elimination of All Forms of Diskriminering against Women (CESAW). www.umwomen.org

Förenade Nationernas generalförsamling (1948): FN:s mänskliga rättigheter.

United Nations, Resolution 55/66 (2001: Att avskaffa sådana brott mot kvinnor som förövas i hederns namn.

WHO (2013): Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Geneve: World Health organization.

Litteratur från Socialstyrelsen

(Sök via www.socialstyrelsen.se/publikationer)

Socialstyrelsen, (2014): Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet - Att vilja se, vilja veta och att våga fråga.

Socialstyrelsen, (2013): Vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar - Barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2003:16): Anmälan om missförhållande enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen

Socialstyrelsens författningssamling (2014:4): Våld i nära relation, SOSFS 2014:4.

Våld. Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation.

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Ensam och utsatt - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Skylla sig själv? - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblem

Vänd dem inte ryggen - utbildningsmaterial om våld mot hedersrelaterat våld och förtryck

Sällan sedda - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Statens offentliga utredningar, SOU 2014:49. Våld i nära relationer- en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. Betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Karin Götblad

Litteratur från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

(Sök via www.nck.uu.se)

Handbok- Nationella program för hälso- och sjukvården s omhändertagande av offer för sexuella övergrepp, NCK

Antologi – sju perspektiv av våldtäkt

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011): Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Uppsala: Elanders.

Nationellt centrum för kvinnofrid (2014): Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

Utbildningsmaterial från Länsstyrelsen i Stockholm

(www.länsstyrelsen.se/Stockholm)

Vägen till att se och agera - om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Litteratur från Brottsoffermyndigheten

Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning Umeå, Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet, www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Böcker/Slagen%20dam.pdf

Brott i nära relationer – en nationell kartläggning. 2014:8. Brå (2015)

Litteratur från Sveriges Kommuner och landsting

(www.skl.se)

SKL:s positionspapper mot våld i nära relation

Litteratur från RFSU

(www.rfsu.se)

Våldtagen- en handbok i att möta utsatta kvinnor, RFSU

Övrigt

Heimer G, Björk A & Kunosson C (red.): Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar, 2014. Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, Eva (2004): Våldets normaliseringsprocess, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS).

Regeringskansliet, (2014) utbildningsdepartementet U 2014:03: Utredning som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor.

Att tala om motstånd – tre artiklar på svenska av Allan Wade