Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården

Kunskapsstöd från NCK

Webbstöd för vården

Webbutbildning 

Webbkurs om våld - extra material för vården 

Våga fråga! En utbildning om våld i nära relation

Ett utbildningsmaterial för personal inom hälso- och sjukvården.
(LTKalmar - presentation)
 

Ämnesguider på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här kan du utöka dina kunskaper om mäns våld mot kvinnor, i NCK's kunskapsbank.

Att ställa frågan om våld – ett utbildningsmateriel för hälso- och sjukvården 

Kuskapsstöd från Socialstyrelsen

På socialstyrelsens hemsida kan du finna stöd och riktlinjer i hur olika ärenden skall hanteras och vart du som personal kan få stöd i vissa frågor.

SOSFS 2014:4
- Socialstyrelsens föreskrift med allmänna råd om våld i nära relation

En vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet: "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" 

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn, om anmälningsskyldighet, vägledning och handläggning i korthet.

FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänsten och andra professionellas arbete mot våld i nära relationer.