Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården

Våga fråga! En utbildning om våld i nära relation

Ett utbildningsmaterial för personal inom hälso- och sjukvården.
(LTKalmar - presentation)

Ämnesguider på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I NCCs kunskapsbank hittar du ett 70-tal ämnesguider som kan vara ett stöd i arbetet.

Från Socialstyrelsen

SOSFS 2014:4
- Socialstyrelsens föreskrift med allmänna råd om våld i nära relation:

"Att vilja se, vilja veta och att våga fråga"
- vägledning från Socialstyrelsen

"Barn som far illa eller riskerar att fara illa"
- vägledning från Socialstyrelsen

"FREDA - standardiserade bedömningsmetoder för Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer"
- Socialstyrelsen